Revista Română de
Interacţiune Om-Calculator

Vol.2, Nr.2, 2009

ISSN 1843-4460

English version


Cuprins

Analiza cognitivă a sarcinii: consideraţii teoretico-metodologice.
Ana Maria Marhan
 
89 - 104
Abordări practice în proiectarea interdisciplinară a sistemelor interactive.
Adriana-Mihaela Guran, Daniela-Maria Andrei
 
105 - 118
Utilizarea tehnicilor de sincronizare a interacţiunii pentru implementarea unui sistem hypervideo.
Marian Dârdală, Adriana Reveiu, Titus Felix Furtună

 
119 - 130
Ch.A.M.P. –  Sistem pentru evaluarea şi modelarea contribuţiei participanţilor la un Chat.
Mihai Dascălu, Ştefan Trăuşan-Matu
 
131 - 146
Teorii şi modele ale acceptării noilor tehnologii.
Alexandru Balog, Irina Cristescu
147 - 160
 

Rezumate

Analiza cognitivă a sarcinii: consideraţii teoretico-metodologice

Ana Maria Marhan

Institutul de Filosofie şi Psihologie ”C. Rădulescu Motru”
Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, Bucureşti
amarhan@acm.org

Rezumat. Lucrarea analizează o serie de probleme teoretice şi metodologice cu care se confruntă în practică specialiştii care utilizează sau doresc să utilizeze diferite metode şi tehnici de analiză cognitivă a sarcinii (CTA). Deşi este larg recunoscută importanţa CTA în cadrul proceselor de proiectare a HCI, precum şi beneficiile certe pentru calitatea produsului final, de cele mai multe ori practicienii ignoră tehnicile sofisticate de analiză descrise în lucrări ştiinţifice şi rapoarte de cercetare. Ca urmare, practicieni din domeniul HCI solicită un efort de comunicare pentru a prezenta informaţiile necesare într-o formă prietenoasă, uşor de înţeles, cu repere clare privind aplicabilitatea în practică şi, respectiv, gradul de utilizabilitate şi integrabilitate a rezultatelor obţinute în etapele ulterioare ale procesului de proiectare. Mai mult decât atât, cercetătorii din domeniul CTA sunt, la rândul lor, în faţa unei provocări importante: aceea de a contribui la dezvoltarea şi ameliorarea continuă a metodelor propuse, de testa diferite tehnici şi metode CTA în contexte de proiectare reale şi, respectiv, de a evalua eficienţa şi eficacitatea acestora în analiza unor sarcini specifice, in contexte variate, în cadrul unor probleme de proiectare sau structuri organizaţionale particulare.

Cuvinte cheie: analiza cognitivă a sarcinii, expert, interviu, extragere de cunoştinţe.

Textul integral

 

Abordări practice în proiectarea interdisciplinară a sistemelor interactive

Adriana-Mihaela Guran1, Daniela-Maria Andrei2

1Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Matematică şi Informatică
Str. M. Kogălniceanu, Nr. 1, 400084, Cluj-Napoca
adriana@cs.ubbcluj.ro

2Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Matematică şi Informatică
Str. Sindicatelor nr. 7, 400029, Cluj-Napoca
daniela.onaca@psychology.ro

Rezumat. Domeniul dezvoltării de sisteme informatice se află într-o evoluţie continuă care determină identificarea de noi soluţii de proiectare. Una din calităţile esenţiale ale sistemelor interactive este utilizabilitatea, iar metodele de proiectare pot garanta prezenţa acestei calităţi numai dacă abordarea folosită este orientată pe utilizator. Cu toate că activităţile de proiectare prevăd colaborarea cu utilizatorii, aceasta nu este exploatată la capacitatea sa reală, datorită lipsei de competenţe în domeniul analizei cerinţelor utilizatorilor a celor care realizează aceste activităţi, în special persoane cu abilităţi mai degrabă tehnice, decât abilităţi de comunicare. Prezenta lucrare realizează o trecere în revistă a evoluţiei metodelor de proiectare a sistemelor interactive în scopul identificării modului în care se face raportarea la conceptul de utilizabilitate. În paralel se încearcă prezentarea abordărilor propuse de domeniul interacţiunii om-calculator în sprijinul îmbunătăţirii procesului de proiectare. Deoarece proiectarea pentru utilizabilitate necesită o implicare interdisciplinară, lucrarea propune câteva sugestii practice de utilizare a unor instrumente preluate din ştiinţele sociale în procesul de proiectare.

Cuvinte cheie: interacţiune om-calculator, utilizabilitate, metode de proiectare.

Textul integral

 

Utilizarea tehnicilor de sincronizare a interacţiunii pentru implementarea unui sistem hypervideo

Marian Dârdală1, Adriana Reveiu2, Titus Felix Furtună3

1Academia de Studii Economice – ASE Bucureşti
Piaţa Romană, Nr. 6,  010374, Bucureşti
{dardala, reveiua, titus}@ase.ro


Rezumat. Aplicaţiile multimedia utilizează tehnici speciale pentru parcurgerea propriului lor conţinut, cum ar fi hypertext şi hypermedia. Aceste două concepte oferă utilizatorului alternative semantice în accesarea unui document multimedia. Un mod particular de concretizare a conceptului de hypermedia este hypervideo. Principala dificultate în realizarea unui astfel de sistem se referă la faptul că, data video are, pe lângă caracterul spaţial şi dimensiune temporală, adică ea se derulează în timp. Implementarea unui sistem hypervideo presupune definirea mai multor module, specializate pe tipuri de operaţii şi care urmează să conlucreze între ele. Astfel, în articol, se prezintă o structură de date, adaptată, pentru a gestiona partea de sincronizare a evenimentelor de interacţiune cu utilizatorul, în concordanţă cu momentul derulării secvenţei şi cu obiectul din cadrul vizualizat, care a recepţionat evenimentul. Pe lângă structura de date propriu-zisă sunt prezentate şi operaţii uzuale de întreţinere a ei cât şi de exploatare în contextul utilizării sistemelor hypervideo.

Cuvinte cheie: hypertext, hypermedia, hypervideo, arbore de segmentare cadre, flux video, sincronizarea interacţiunii.

Textul integral

 

Ch.A.M.P. –  Sistem pentru evaluarea şi modelarea contribuţiei participanţilor la un Chat

Mihai Dascălu1,2, Ştefan Trăuşan-Matu1,3

1 Universitatea „Politehnica“ Bucureşti,
Splaiul Independenţei, Nr 313, 060042, Bucureşti
E-mail: trausan@cs.pub.ro

2 CCT S.R.L.
Str. Gheorghe Brătianu, Nr. 30, Bucureşti
E-mail: mihai.dascalu@cct.ro

3 Institutul de Cercetări în Inteligenţă Artificială,
Calea 13 Septembrie nr. 13, Bucureşti

Rezumat. Lucrarea prezintă un sistem dezvoltat în scopul evaluării competenţelor şi a evoluţiei participanţilor din cadrul unui mediu colaborativ. Pentru a obţine o abordare de ansamblu au fost luate în considerare două scenarii: unul cantitativ bazat pe reţele sociale şi pe numărul de replici interschimbate între participanţi, iar al doilea, calitativ, bazat pe o analiză semantică a conţinutului fiecărei replici. O componentă importantă a sistemului este cea de vizualizare prin intermediul căreia se poate observa şi modela reţeaua socială, se poate analiza evoluţia globală la nivelul întregului chat, la nivelul unui fir de discuţie, dar şi la nivelul fiecărui participant în parte, şi se poate evidenţia contribuţia fiecărui participant prin statisticile generate pe baza diverselor metrici. De asemenea, alte module au fost dezvoltate în vederea evaluării manuale a fiecărui chat pentru a obţine corpusul de referinţă, pentru a compara notele cu rezultatele obţinute în urma analizei automate şi pentru a învăţa din corpus folosind LSA şi Wordnet.

Cuvinte cheie: învăţare colaborativă asistată de calculator (Computer-Supported Collaborative Learning), evaluare, adnotare, reţele sociale, web semantic, Analiză semantică latentă (LSA).

Textul integral

 

Teorii şi modele ale acceptării noilor tehnologii

Alexandru Balog, Irina Cristescu

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în informatică – ICI Bucureşti
Bd. Mareşal Averescu, Nr. 8-10, 011455, Bucureşti
{ alexb, irina.cristescu}@ici.ro

Rezumat: Acceptarea de către utilizatori a noilor tehnologii şi sisteme este un subiect de mare actualitate pentru numeroşi cercetători din diverse domenii. În acest articol se prezintă principalele teorii utilizate în acceptarea tehnologiilor (teoria acţiunii raţionale şi teoria comportamentului planificat) şi modelele de acceptare ale noilor tehnologii care au fost dezvoltate pe baza acestor teorii. Accentul este pus pe constructele modelelor şi, implicit, pe ipotezele ce trebuie testate în scopul validării modelelor în diferite contexte de utilizare.

Cuvinte cheie: modele de acceptare a tehnologiilor, TRA, TPB, TAM, TAM2, UTAUT.
 

Textul integral